دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان
آخرين مطالب
لينک دوستان
دانشگاه فرهنگیانسامانه آموزشورودبه سامانهپردیس شهیدمدرس کردستانپردیس بنت الهدی صدرکردستاناداره کل آموزش وپرورش استان کردستاندبیرخانه ی دائمی جشنواره های فرهنگیسامانه جامع مدیریت آموزش ویادگیری فرهنگیانتربیت معلم آیندهفیش حقوقیدختران دانشگاه بنت الهدی صدرسنندجپایگاه بسیج پردیس شهیدمدرس کردستان1پایگاه بسیج پردیس شهیدمدرس کردستان2جامعه وبلاگ نویسان شهرسنندجوبلاگ جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیانپردیس بنت الهدی صدراردبیلدانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبیدانشگاه فرهنگیان گیلانگروه فیزیک دانشجویان دانشگاه فرهنگیاندانشجویان دانشگاه فرهنگیان امیر کبیرانجمن شیمی پردیس شهیدباهنرهمداندانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدرقزویندانشجوی دبیری ریاضی شهید شرافت تهراندانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوینورودی های92دانشگاه فرهنگیانبچه های شیمی دانشکده شهیدشرافتوبلاگ تخصصی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیانوبلاگ خبری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیاندانشجویان فیزیک پردیس شهید بهشتی تهرانوبلاگ دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خویدانشجویان پردیس شهید باهنر کرماندانشجویان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجاییورودی های91دانشگاه فرهنگیان قزویندانشجویان دبیری ریاضی شهیدشرافتدانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران والبرزورودی های91دخترانه کوثریاسوجدانشجویان دبیری علوم اجتماعی بوشهرما 10 نفردانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاهپایگاه خبری دانشجویان دانشگاه فرهنگیاندانشجویان دبیری علوم اجتماعی قمدانشجویان دانشگاه فرهنگیان سلماسدانشجویان دبیری جغرافیاورودی91دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان دانشجویان پردیس شهیدباهنرکرمان(خواهران)دانشجومعلمان علوم تربیتی مشهدگروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیانمحفل دانشجومعلمان92اراکدانشجویان تربیت معلم پاوهدانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیلپرتال خبری دانشگاه های سطح استان كردستانمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیدانشجویان مشاوره وراهنمایی-ورودی91دورهمی هادانشجویان دانشگاه شهیدچمران
+ نويسنده شیما در پنجشنبه 1393/04/26 |

سلامت می کنم ای مرد باهوش

تمنا می کنم عرضم بکن گوش

 

مرا دردیست درمانش تو باشی

به عرضت می رساند بی حواشی

 

معلم رنجها دارد فراوان

برایم گفتنش گر نیست آسان

 

یکی از درد پا دارد شکایت

یکی دارد ز بی پولی حکایت

 

یکی طفش بود رنجور و بیمار

بود اورا مدام اندوه بسیار

 

به صبح زود زنیم بیرون ز خانه

به وقتی که خروس خواند ترانه

 

زمستان یخ هوا طوفانی و سرد

معلم در پی ماشین کوه گرد

 

معلم بودی و همدرد مایی

بدان مارا نمانده تاب و نابی

 

جوانمردا بیا تا مانده حالی

مرا خوشنود کن با انتقالی

+ نويسنده تینوو(ناظروبلاگ) در سه شنبه 1393/04/17 |

نماينده پزشکان و مهندسان از مرکل (صدراعظم آلمان) پرسيد:چرا در آلمان حقوقشان بامعلمان یکسان نیست؟
مرکل گفت: چطور میشود حقوقتان ازافرادی که شمارا تربیت کرده اندبیشترباشد...

از نماینده مجلس کشورمان (که قاعدتاً باید پاسدار حقوق ملت باشد) پرسيدند:چراحقوق معلمان نسبت به سایرين کمتر است؟ گفت: "وزارت آموزش و پرورش درآمدزا نیست. طرح افزایش حقوق معلمان بارمالی دارد"

+ نويسنده الهام در دوشنبه 1393/04/16 |

چنین شد روزگاران معــــــــلم!                      رفــــــاه نابسامان معــــــــــلم!

همه آگه ز اســــــــــرار حقوقش                     نه بــــر آلامِ پنهان معـــــــلم!

در این آشفته بازار گــــــــــــرانی                    تُهی نانی است بر خوان معلم!

همیشه ضامن هر قسط و وام است!               امان از مهر و احسان معـــلم!

به صد سال دگر شاید( پژو) هم                     بگیرد جای (پیکان )معـــــلم!

هُتل،مأ وای”از ما بهتران”است                   نه جایی بهر اسکان معــــلم!

در “اِسکان موقت”گربه و موش                      رَوَد بالا ز طِفلان معـــــــلم!

”طلایی بیمه“را“مِس بیمه” گویند!                که نتوان کرده درمان معــلم!

حقوقش جملگی بر باد رفته است                  چو پُر گردیده دندان معـــلم!

به ”سیما و صدایش“من چه گویم؟               چه می خواهد وی از جان معلم؟

بجای انعـــــــــــــکاس مشکل او                    شِمارَد لُقمه ی نان معـــــــلم!

هزاران مشکل دیگر نَکاهَــــد                        ز عشق و کار و ایمان معـلم!

نیاید کاری از دستــــــم ولیکن                      زنم بوسه به دستان معـــــلم!

شعر از :مرضیه لک

+ نويسنده مدیروبلاگ در چهارشنبه 1393/03/28 |
تاحالا تواین وبلاگ هیچگونه انتقادی به دانشگاه نشده،چون امیدواربه تغییرات خوب بودیم.ولی انگاراگه انتقادنشه،هیچ تغییری توسیستم نمیشه،بلکه وضعیت بدترهم میشه.ظهرامروزحقوق خردادماه برای دانشجویان واریزشد(انشالله بادل خوش خرجش کنید)،اماهیچ تغییری درروند پرداختش نکرده.منظورم ماجرای کسرحقوقه.....

براساس چیزی که توفیش حقوقی وحکم استخدامی دانشجوها نوشته شده،حقوق امسال 458660 تومان زده شده.ازاین مبلغ حدود 50700 تومانش بابت بیمه عمر،بیمه خدمات درمانی وصندوق بازنشستگی کسرمیشه.میمونه سر407960 تومان.

برااساس بخشنامه هایی که ازسازمان مرکزی اومده دانشجویان بابت هزینه غذاوخوابگاه وبه اصطلاح امکانات رفاهی بایدهزینه پرداخت کنند؛که این هزینه باکسرحقوق ازدانشجوهاپرداخت میشه.

میخوام درباره هزینه غذابگم.غذایی که توپردیس مامیدن(پردیس شهیدمدرس)،واقعاوضعش افتضاحه.کبابی که واسه نهارمیدن رواگه به یه بچه هم بدن نمیخوره.هفته ی قبل زرشک پلوبامرغ داده بودند.اکثردانشجوهامریض شدند.واسه نمونه میتونیدازآقای محمداخدردانشجوی دبیری الهیات ومعارف اسلامی دیدن کنید.ایشون هفته ی قبل به خاطرخوردن این غذاتوبیمارستان سنندج بستری شدوپدرشون برای مراقبت ازشون به سنندج اومدند.کبابی که میدن روتاحالاخیلی ازدانشجوهاتوش ماکارونی دیدن.اخه توچه کتاب آشپزی اومده که تومایه کباب ماکارونی بریزن؟

مگه ماتاحالاکباب نخوردیم؟بهترین کبابی جزیره قشم کبابی کردستانه که آوازه ی کبابش به تمام ایران رسیده.

وقتی میریم میگیم این چه مرغیه که واسه نهارمیدین؟میگن که بودجه نداریم!!!!

خب این حقوقی که ازماکسرمیکنید؛مگه واسه چیه؟

درباره ی خوابگاه هم که واسه همه روشنه امکاناتش....!!!!!

رسیدیم کسرحقوق به خاطرامکانات رفاهی....یه قسمت ازکسرحقوق هم به خاطراستفاده ازامکانات رفاهی نداشتمونه

هیچ نوع امکانات رفاهی درپردیس های ماوجودنداره.اگه شمامیدونیدامکانات رفاهی هست ومن دروغ میگم بیایدبگیدکه دروغ من مشخص بشه.

طبق بخشنامه ی استخدامی دانشجو-معلمان که ازطریق وزرات آموزش وپرورش صادرشده،هزینه خوابگاهی وغذاوامکانات رفاهی باید طبق هزینه های پرداختی دانشجویان دانشگاه های دولتی دوره روزانه باشه.ولی مادوبرابرهزینه ی اوناروپرداخت میکنیم وکیفیت غذا وخوابگاه و...دانشگاه ما یک سوم کیفیت غذاوخوابگاه دانشجوهای سایردانشگاه هانیست.

اماقضیه ی کسرحقوق سنندجی ها.....

دانشجویانی که توسنندج زندگی میکنند،ازخوابگاه که استفاده نمیکنند.من خودم شخصاسه ماهه لب به غذانزدم.سایردانشجوهای سنندجی فکرکنم هفته ای 3یا4وعده نهارمیخورن.بااین وضع 20درصدکسرحقوق میشیم(مبلغی حدود91732 تومان)

امااین مبلغ کسرحقوق فقط واسه دانشجوهای پردیس شهیدمدرسه(فقط سنندجی ها).یعنی دانشجوهای سنندجی پردیس بنت الهدی کردستان مبلغ 407960 تومان روبه طورکامل دریافت میکنند.این رومیتونیدازدانشجوهای سنندجی پردیس بنت الهدی بپرسید.

مگه میشه یه بام ودوهوا؟اگه بخشنامه اومده خب واسه اوناهم اومده؟

اردیبهشت ماه یه سری ازبچه های سنندجی به اداره کل رفتندواین قضیه روبامسئولین درمیان گذاشتن.اوناهم قول دادندکه این مشکل برطرف بشه.اماوقتی امروزحقوق به حساب اومدهیچ تغییری نکرده بود وهمون مبلغ316 هزارتومان به  حساب اومده بود.تازه دانشجو های سنندج یک ماه کامل ازهیچگونه غذایی استفاده نکردند.خوابگاه هم که نمیرند.پس این هزینه واسه چی کسرمیشه؟

وقتی میریم فیش حقوقی رونگاه کنیم،بابت این کسرحقوق نوشته دانشجوشهیدمدرس!!!!!!!!

فیش حقوقی فروردین ماه93 رونگاه کنید.بابت کسراین هزینه هانوشته:کمک هزینه خوابگاهی بنت الهدی!!!!!

هیچ دلیلی واسه کسرحقوق ازسنندجی هاوجودنداره.کسرحقوق خوابگاهی هاهم ناعادلانه است.چون غذاوخوابگاهی که دراختیاردانشجوهاگداشتن اصلاارزش اون مبلغی روکه کسرمیکنن نداره....

اومدم ایناروبگم که شماهم بدونید،شایدازمیون شماخوانندگان عزیزاین مطلب یکی باشه که به کمکمون برسه.خودمون که دستمون به هیچ جانمیرسه.اگه اعتراض هم کنیم؛جوابمون رونمیدن....

تاجایی که یکی ازبچه هابه خاطرکیفیت بدغذاازاشپزانتقادکرده بود،اشپزهم گفته بود:ساکت شووگرنه اخراجت میکنم!!!

واقعاشان معلمای اینده بایداینجوری پایین بیاد؟معلم هایی که بایددرس ازادگی وجوانمردی وعدالت خواهی روبدن بایداینجوری سرکوب بشن؟ عقده ای باربیان؟ازیه آشپزهم بترسن؟

به امیدروزی که همه ی این مشکلات حل بشه...البته حل شدنی نیست مشکلات ما.......

ومن الله توفیق

+ نويسنده سعید در جمعه 1393/02/05 |

طرح واریز حقوق ها چون که اجرا میشود

 شور شعف و شادمانی جمله بر پا میشود

روزهای اولین گر قرض میکردی تو پول

 بر طرف آن قرض ها تک تک نه یکجا میشود 

چون حقوقت را گرفتی میشوی زین جا رضا

هرچه قبلا زشت میخواندیش زیبا میشود

رو خدا را کن شکر و از کم وبیشش منال

چون همان قطره است که گردد جمع دریا میشود

داغ داغند بچه ها گرچه هوا این روز ها

از هوای گرم کمی مایل به سرما میشود

هرکه را ممکن نشد تا شیرینی گیرد زما

حال که دادند حقوق دعوت به پیتزا میشود

هر کسی تصمیم میگیرد کجا خرجش کند

گاهی تصمیمش حتی سخت تر از تصمیم کبری میشود

گوشی ساده نمیبینیم دگر قابل برای خویشتن

هر که هم زین نوع داشت مایل به سودا میشود

لیک دوستان فکر پول تو جیبی با با کنید

این حقوق قطعا قطع از سمت بابا میشود

با خبر چون شد پدر رو به نزول است پول او

بین بابا و پسر حتما که دعوا میشود

رو به دو گوید پدر زین پس خبر از پول نیست

طرح این اقطاع پول این ماه اجرا میشود

چون که این  ماه آخرین تو جیبی اش را خرج کرد

چند روزی غصه باز مهمان دل ها میشود

چند ماهی که گذشت و احساس پولداری نمود

با فکری که به سر دارد در خانه بلوا میشود

فکر دامادی کند هر کس که بگرفتست حقوق

حق دارد،چون با همین اندک حقوق اوضاع محیا میشود

دست دولت را ببوسم من که با این لطف او

هر که از ما یک نفر بود دست دوتا میشود

شعر از عباس کرامتی

+ نويسنده سعید در شنبه 1392/12/24 |

مدتی است ک بحث کسر حقوق مطرح شده و ب تازگی این بخشنامه به دانشگاه ها ابلاغ شد. اما واقعا گرفتن 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان که ماهیانه تقریبا نزدیک به 200هزار تومن میشود نسبت به امکانات رفاهی متوسط رو به پایینش منصفانه است؟!!! دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دولتی است که دانشجویانش را بورسیه می کند و دانشجویان تعهد می دهند تا دوبرابر زمان تحصیلشان خدمت کنند. برای این منظور، از دانشگاه کمک هزینه ای به آنها تعلق می گیرد و طبق ماده ی بیست قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اساسنامه ی دانشگاه فرهنگیان تامین هزینه های دانشگاه به عهده ی خود دانشگاه یا دستگاه متولی دانشگاه یعنی وزارت آموزش و پرورش و دولت است.

زمانی که این دانشگاه هنوز مرکز تربیت معلم بود، قانونی وجود داشت که بخشی از حقوق بابت مخارج دانشگاه کسر شود اما پس از دانشگاه شدن این مراکز و تبدیل آن به دانشگاه فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش وقت دستور داد تا این کسر حقوق لغو شود و این مبلغ به دانشجویان باز پس داده شود. حالا میشود با کسر حقوق کنار آمد ولی خدمات رفاهی دانشگاه های فرهنگیان و هزینه هایی ک میخواهند بابت آن بگیرند آیا درمقایسه با سایر دانشگاه های دولتی عادلانه است!!؟ برچسب‌ها: کسر حقوق